OPTOKON

PROJEKT: „Obslužná aplikace pro optický spektrální analyzátor Anritsu MS9740A“

BYL PODPOŘEN V ROCE 2024
VE VÝŠI 144 002,- Kč
 

PROJEKT: „Inovativní přístup k vývoji výrobků z pohledu jejich odolnosti vůči okolnímu prostředí prostřednictvím vibračních testů“

BYL PODPOŘEN V ROCE 2024
VE VÝŠI 160 000,- Kč
 

Kybernetická bezpečnost optických komunikačních systémů

Kód projektu: FW10010446

Doba řešení: 01/2024-12/2025
Účastníci projektu: OPTOKON, a.s., Vysoké učení technické v Brně

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení odolnosti a kyberbezpečnosti optických kabelových systémů. Projekt se zaměřuje na vývoj komunikačního systému s pokročilou metodou pro detekci narušení optického kabelu v reálném čase na základě analýzy změn v impedanci a útlumu optického kabelu. Současně projekt navrhuje novou generaci napájecích zdrojů pro optické komunikační systémy, které zajistí zvýšenou odolnost vůči rušení a snížené vyzařování, což sníží riziko možného DoS (denial of service) útoku. Výsledky projektu nastaví nový standard v oblasti odolnosti systémů s optickými komunikačními kabely a tak významně přispějí ke zvýšení kyberbezpečnosti těchto systémů.

VYTVOŘENÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ PRO MĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023706

Možnost využití EMC komory v sídle společnosti OPTOKON, a.s.

Nabízíme možnost využití kapacity naší EMC komory pro hodnocení vyzařovaných emisí a odolnosti zařízení, přístrojů a komponentů. V případě zájmu o využití této nabídky nás neváhejte kontaktovat na adrese: EMCOPTOKON@OPTOKON.COM.

Na základě vaší specifikace bude zpracována termínová a cenová nabídka.

Závěrečná zpráva o realizaci výsledků výzkumu a vývoje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍJEMCI PODPORY:
Obchodní firma nebo název (popřípadě jméno a příjmení fyzické osoby): OPTOKON, a.s.
IČ: 13692283
Kód a název organizační jednotky (fakulta, ústav, apod.): -----
Právní forma organizace: akciová společnost
Sídlo organizace: Červený Kříž 250, 58601 Jihlava
Sídlo místa realizace projektu: Červený Kříž 250, 58601 Jihlava
Webové stránky: www.optokon.com
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019834
Název projektu: OPTTA – mobilní výpočetní grafická platforma
Název a číslo výzvy: Výzva VII. APLIKACE 01_19_262
Sledované období: 1.5.2020 – 31.12.2022

Stáhnout závěrečnou zprávu o realizaci výsledků výzkumu a vývoje OPTTA

OPTICKÉ VLÁKNOVÉ PRVKY S NOVÝMI STANDARDY OPTICKÝCH KONEKTORŮ PRO BEZPEČNOSTNĚ NÁROČNÉ APLIKACE

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.

Doba řešení: 01/2023-12/2025

Účastníci projektu:
OPTOKON, a.s.
České vysoké učení technické v Praze
OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

Cíl:
Cílem projektu je 5 závazných výsledků. Dva prototypy měřících pracovišť PRO1 (Realizace měřícího 8 kanálové pracoviště), PRO2 (Realizace měřícího 16 kanálové pracoviště), PRO3 (Prototyp optického kabelu), PRO4 (Ruční tester TEST-SET) a ověřená technologie výroby optického kabelu (OVT - Výroba optického kabelu). Výsledky PRO1 a PRO2 jsou podpůrné výsledky pro měření vlastností optických kabelů pro dosažení výsledku PRO3 a OVT.
Hlavním cílem je výroba prototypu PRO3 a OVT, kde se jedná o nový typ optického kabelu určeného pro nové propojovací systémy určený pro použití v datových centrech. Unikátní vlastností optického kabelu spočívají v zcela ojedinělé minimalizaci rozměrů všech použitých součástí a z toho vyplývající maximální využití kapacity standardních datových rozvaděčů.

 

OPTICKÉ VLÁKNOVÉ PRVKY S NOVÝMI STANDARDY OPTICKÝCH KONEKTORŮ PRO BEZPEČNOSTNĚ NÁROČNÉ APLIKACE

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.

Poskytovatel dotace: TA ČR – Technologická agentura České republiky
Číslo projektu: FW06010161
Název:  Optické vláknové prvky s novými standardy optických konektorů pro bezpečnostně náročné aplikace

Doba řešení: 01/2023-12/2025

Účastníci projektu:
OPTOKON, a.s.
České vysoké učení technické v Praze
OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

Cíl:
Cílem projektu je 5 závazných výsledků. Dva prototypy měřících pracovišť PRO1 (Realizace měřícího 8 kanálové pracoviště), PRO2 (Realizace měřícího 16 kanálové pracoviště), PRO3 (Prototyp optického kabelu), PRO4 (Ruční tester TEST-SET) a ověřená technologie výroby optického kabelu (OVT - Výroba optického kabelu). Výsledky PRO1 a PRO2 jsou podpůrné výsledky pro měření vlastností optických kabelů pro dosažení výsledku PRO3 a OVT.
Hlavním cílem je výroba prototypu PRO3 a OVT, kde se jedná o nový typ optického kabelu určeného pro nové propojovací systémy určený pro použití v datových centrech. Unikátní vlastností optického kabelu spočívají v zcela ojedinělé minimalizaci rozměrů všech použitých součástí a z toho vyplývající maximální využití kapacity standardních datových rozvaděčů.

INOVACE VÝROBY OPTICKÝCH KONEKTORŮ NOVÝCH STANDARDŮ A NOVÝCH ZODOLNĚNÝCH PRODUKTŮ NA CISCO PLATFORMĚ

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0026917
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavést do výroby inovované produkty, zavést do výroby nově vyvinuté konektory dle patentu firmy SENKO, zavedení nového systému pro měření a
označení každého konektoru QR kódem a vybudování automatického robotického pracoviště stříhání optických kabelů

VYTVOŘENÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ PRO MĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023706
je spolufinancován Evropskou unií.

Vytvoření vývojového pracoviště pro měření elektromagnetické susceptibility elektronických produktům pro měření odolnosti v pásmu do 18 GHz.
Cílem projektu je rozšíření pracoviště pro měření EMS, od kterého čekáme podporu zrychlení a zkvalitnění vyvíjených elektronických zařízení.

OPTTA-MOBILNÍ VÝPOČETNÍ GRAFICKÁ PLATFORMA

registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019834 

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu OPTTA-PP62 je vývoj plně odolné komunikační počítačové platformy pro moderní bojová vozidla, námořní lodě a vzdušné síly s moderním procesorem, integrovanými senzory a výkonnou grafickou kartou s možností kódovat HD video. Zařízení bude plně optimalizované pro SWaP.

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH 2020-2022

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016542
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je posílit exportní aktivity OPTOKON, a.s. a mezinárodní konkurenceschopnost prostřednictvím individuálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.

INOVACE TECHNOLOGIÍ – INOTECH

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012088
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je realizovat jak produktovou, tak i procesní inovaci a dosáhnout optimalizovaných podmínek pro výrobu nových zodolněných zařízení, detektorů optického signálu a optických zdrojů využitelných pro kalibraci optoelektronických zařízení.

Optické planárnı́ kanálkové polymernı́ vlnovody pro vysokokapacitnı́ a vysokorychlostnı́ přenos dat

Údaje o projektu: Optické planárnı́ kanálkové polymernı́ vlnovody pro vysokokapacitnı́ a vysokorychlostnı́ přenos dat

Poskytovatel dotace: TA ČR – Technologická agentura České republiky
Číslo projektu: TH04020118

Účastníci projektu:
České vysoké učení technické v Praze – hlavní příjemce
OPTOKON, a. s., Vysoká škola chemicko-technologická ‑ další účastníci projektu
Řešení projektu: 01/2019 – 12/2021

Cíl projektu:
Cı́lem projektu je realizace prototypu měřı́cı́ho a testovacı́ho pracoviště (Prototyp, dosaženı́ výsledku 12/2020). Záměrem je vyvinout zařı́zenı́ pro měřenı́ optických vlastnostı́ optických vlnovodů pro široké spektrum vlnovodných délek (650-1610 nm) a pro testovánı́ elektrických parametrů a dosažených přenosových rychlostı́. Dále bude realizován prototyp Polymernı́ optické vlnovody pro vlnové délky 850 a 1310 nm (dosaženı́ 6/2021). Jedná se o vývoj polymernı́ch flexibilnı́ch optických vlnovodů až s 12 kanály, které umožnı́ propojovánı́ až na vzdálenost 40 cm. Na základě zkušenostı́ zı́skaných při prováděných depozičnı́ch testech pro realizaci PRO2 bude dosaženo výsledku ověřené technologie: Technologie výroby optických polymernı́ch vlnovodů (dosažení 12/2021).

MARKETING - INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH 2018-2019.

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007501
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je posílit exportní aktivity OPTOKON, a.s. a mezinárodní konkurenceschopnost prostřednictvím individuálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.

MARKETING A ÚČAST FIRMY OPTOKON, A.S. NA MEZINÁRODNÍCH VÝSTAVÁCH

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000861
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu (v souladu se záměry programu Marketing) je posílit exportní aktivity OPTOKON a její mezinárodní konkurenceschopnost prostřednictvím individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí.

ZAVEDENÍ VÝROBY INOVOVANÝCH PASIVNÍCH A AKTIVNÍCH OPTICKÝCH PRODUKTŮ.

ČÍSLO PROJEKTU: (MS2014+) CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001725
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozšíření produktové řady o nové typy výrobků: 12-ti vláknový optický konektor MTP, měřič útlumu OTDR-MOT-940, zodolněný optický switch LMSW-42M, optický miniaturní testovací přístroj PM-215, měřicí ribbonový MTP přístroj PM-212-MTP-XX

Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury (POLYFLEX)

Údaje o projektu: Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury (POLYFLEX)

Poskytovatel dotace: TA ČR – Technologická agentura České republiky
Projekt TH01020276 – Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury je řešen s finanční podporou TA ČR v programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Účastníci projektu:
České vysoké učení technické v Praze – hlavní příjemce
OPTOKON, a. s., Vysoká škola chemicko-technologická ‑ další účastníci projektu
Řešení projektu: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2018

Cíl projektu:
Projekt řeší návrh a výrobu polymerních planárních ohebných struktur, které umožní přenos optického signálu mezi opto-elektronickými součástkami. Takovými součástkami mohou být například komponenty serverů v datových centrech nebo řídicí jednotky v automobilech, letadlech nebo vrtulnících.

Cílem celého projektu je vytvoření kanálkových multi-vidových vlnovodů a rozbočnic typu 1×2 (Y) jednak na povrchu desky plošných spojů (FR 4), jednak na ohebných podložkách (ohebné sklo či plast). Signál by se měl vlnovody šířit prostřednictvím infračerveného záření o vlnových délkách standardně používaných v telekomunikacích: 650 nm, 850 nm, 1310 nm a 1550 nm.

Projekt byl iniciován v prvé řadě potřebou zvýšit propustnost datových linek a zkvalitnění přenosu na krátké vzdálenosti, což je žádoucí hlavně v datových a výpočetních centrech. Dalším velkým přínosem výsledku by mohlo být využití optických datových vedení v leteckém průmyslu, což by přineslo úsporu hmotnosti a odolnost vůči rušení elektromagnetických vlivů z okolí. Optické vedení má oproti kovovým vodičům výhodu v mnohem větší šířce přenosového pásma (a tedy větší propustnosti), dovoluje nezanedbatelně snížit spotřebu energie, nevyžaduje chlazení a může být subtilnější.

Vlnovodné struktury na deskách plošných spojů umožní vytvoření pravých opto-elektronických (tj. hybridních) obvodů na jediné podložce. Vlnovodné struktury na ohebných podložkách umožní vytvářet optická propojení mezi opto-elektronickými moduly (typu rack-rack, deska-deska nebo i čip-čip).

Při výzkumu se využívají čtyři litografické metody: optická ultrafialová litografie, Laser Beam Writing, InkJet a 3D tisk. K vytváření vlnovodů se zkouší například polymery SU‑8, Micro Resist EpoCore & EpoClad, OrmoClear, NOA, LightLink i jiné.

Výsledné vlnovody by měly být plně provozuschopné v podmínkách 5 ‑ 80 °C, měly by být dlouhé od 4 cm do 50 cm, přičemž předpokládaný útlum činí 1 ‑ 2 dB·cm‑1. Přenosová rychlost vlnovodů by se měla pohybovat (v závislosti na délce, tvaru a použití) od 10 Mb/s až do 1 Gb/s. Způsob připojování vlnovodů je stále v řešení, nejlepší volbou se však zdá být standardní optický konektor MPO/MTP, který umožňuje připojení pole až 24  vlnovodů najednou.

Výstupy projektu jsou tři prototypy kanálkových vlnovodů na desce plošných spojů, jeden prototyp polymerního ohebného vlnovodu a jeden prototyp ohebné optické rozbočnice. Alespoň jeden z těchto výsledků získá právní ochranu.

Široce laditelný zdroj signálu ve střední infračervené oblasti pro spektroskopii a metrologii (2012-2014, TA0/TA)

Údaje o projektu:
Široce laditelný zdroj signálu ve střední infračervené oblasti pro spektroskopii a metrologii (2012-2014, TA0/TA)

Poskytovatel dotace: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
TA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2016)

Účastníci projektu:
OPTOKON, a.s. - dodavatel
Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky, v.v.i. - další účastník projektu

Cíl projektu: 

Cílem projektu je vyvinout zdroj koherentního záření. široce laditelný ve střední infračervené oblasti. Zdroj bude založen na na generování rozdílového kmitočtu v periodicky pólovaném nelineárním krystalu. Využívá know-how Ústavu fotoniky a elektroniky v oblasti vysoce výkonných laserů a pravidelně pólovaných krystalů. Zdroj vygeneruje úzkopásmový signál laditelný v spektrálním rozsahu 3200-3800nm ​​s výkonem mW . Toto bude užitečné pro spektroskopii, metrologii a lékařskou diagnostiku.

Zdroj má potenciální uplatnění v oblasti technologií pro zpracování plastů a polymerů, neinvazivní lékařské diagnostiky, minimálně invazivní chirurgii,  laserové spektřední roskopii s vysokým rozlišením, detekci stopových prvků a metrologii, kde dovoluje přenos měřicích technik, dobře zvládnutých na komunikačních vlnových délkách do MidIR oblasti. Pro všechny uvedené oblasti aplikací je klíčová stabilita výkonu a úzkopásmový signál o dobře definované vlnové délce. Obojí může být dosaženo díky vysoce kvalitním a nákladově efektivním zdrojům signálů, které jsou k dispozici na výchozích vlnových délkách 1060nm a 1550nm.

Cílem projektu je vývoj prototypu zdroje koherentního záření pro střední infračervenou oblast, přeladitelného v rozsahu 3200-3800nm. Cíle bude dosaženo do 31.12 2014.

Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optické sítě (2012-2015, MPO / FR)

Údaje o projektu: Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optické sítě (2012-2015, MPO / FR)

Poskytovatel dotace:
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Účastníci projektu:
OPTOKON, as, zhotovitel
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav radioelektroniky - další účastník projektu

Cíl projektu:

Předmětem  projektu je softwarové řešení na hybridní telefonní ústředny s přímým napojením na optické sítě a realizace decentralizované, částečně-autonomní PBX pro poskytovatele VoIP služeb a širokopásmového  přístupu k internetu pomocí optických spojů. Tento segment trhu roste a očekává se rozvoj zavádění FTTH služeb. Díky decentralizaci a autonomii bude na straně klienta možné používat ústředny pro malé střední podniky.

Hlavním cílem projektu Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optické sítě je návrh a realizace decentralizované, částečně autonomní telefonní ústředny určené pro poskytovatele VoIP služeb a poskytovatele širokopásmového připojení k internetu, kteří využívají optické připojení. Jejich podíl na trhu v současné době roste a očekává se rozvoj zavádění FTTH (Fiber to the Home) služeb. Vzhledem k decentralizaci a autonomii jednotlivých částí, rovnoměrně rozloženému výkonu,  odolnosti vůči výpadku na síti je poskytování vybraných služeb zaručeno, a to i při odpojení od sítě. Budou vytvořeny prototypy pro  provozovatele telefonní ústředny a klientské části telefonní ústředny, spolu se sadou testerů pro přípravu výrobního zařízení. Součástí rovněž bude softwarového řešení uživatelského rozhraní, pro konfiguraci telefonní ústředny, která je plánováné pro samostatné užití. 

Navrhovaná hybridní ústředna se bude skládat ze dvou logických částí: centrální řídící část a klientské části. Centrální řídící část bude umístěna v prostorách poskytovatele služeb, a několik klientských součásti budou napojeno pomocí optických kabelů. To umožní relativně efektivně a levné pokrytí službami velkých obydlených oblastí. Klientská část bude umístěna v budově, a povede pomocí polymerových optických vláken k jednotlivým klientům. Tento postup také předpokládá možnost doplnění klientské části kartami pro analogové linky. Klientská část ústředen bude do značné míry autonomní s vlastní telekomunikačním subsystém a budou vhodné pro malé a střední podniky. Jako součást kompletu, hybridní telefonní ústředna předpokládá možnost poskytování garantovaného přístupu k internetu. Tím se výrazně zvyšuje počet možných kandidátů.

FR-TI4 / 696 - * Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného vláknového senzoru  na dlouhé vzdálenosti (2012-2015, MPO / FR)

Údaje o projektu:
FR-TI4 / 696 - * Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného vláknového senzoru  na dlouhé vzdálenosti (2012-2015, MPO / FR)
 

Poskytovatel dotace:
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Účastníci projektu:
OPTOKON, as- zhotovitele
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav radioelektroniky - další účastník projektu

Cíl projektu:

Předmětem projektu je návrh metod a rozvoj systému pro vzdálenou kontrolu rozsáhlých potrubních systémů pro přepravu médií (plyn, olej, voda, atd) pomocí rozprostřeného senzoru na bázi optických vláknech se schopností detekce, klasifikace a lokalizace zdroje vibrací, které například, by mohly představovat překročení / přejetí nad potrubím nebo pohyb narušitele ve sledovaném prostoru, tedy v rozmezí až 160 km, se spolehlivostí detekce vyšší než 80% a přesností lokalizace desítek metrů. Tento systém bude zahrnovat detekční systém včetně dohledového centra s připojením na datové sítě. Ochrana životního prostředí před možnou kontaminací přenášenými médii a minimalizace nebezpečí úniku ropných  produktů a plynu jsou další přínosy projektu.

Cílem projektu je návrh, implementace a ověření systému pro dálkovou kontrolu rozsáhlých  potrubních systémů na dopravu médií (plyn, olej, voda, atd) pomocí rozprostřeného senzoru na bázi optického vlákna . Použití optických vláken jako senzorů se nabízí jako atraktivní řešení vzhledem k jejich přítomnosti podél potrubních systémů. To vytváří optický senzor  bez dalších zbytečných nákladů na instalaci a připojení speciálních senzorů s další komunikační infrastrukturou. Monitorovací systém bude schopen klasifikovat a lokalizovat zdroj zjištěných vibrací, které by mohly narušit potrubí, v rozmezí cca 160 km, se spolehlivostí vyšší než 80% a s přesností na několik desítek metrů. Tento systém bude obsahovat detekční systém včetně  dohledového centra s  připojením do datových sítí. Další výhodou systému díky včasné detekci a přesné lokalizaci potrubních systémů je  i ochrana životního prostředí,  které by mohlo být kontaminováno v případě narušení potrubí a úniku přenášeného média a nebo i nebezpečí vznícení a výbuchu ( plyn, paliva).

Výsledný systém bude možné využít díky jeho univerzálnosti, kromě monitoringu rozsáhlých potrubních systémů, všude tam, kde jsou instalována optická vlákna pro snímání mechanických vibrací - například v rámci fyzické ochrany objektů  jako senzorů pro detekci narušení perimetru.